Cs.Kádár Péter - XXI. századi Diszkónika, 66. Mi muzsikus lelkek

Ha egy hang fizikai magasságát akartuk jellemezni, akkor frekvenciáról, rezgésszámról beszéltünk. Ha e rezgésszámok viszonyát vagy egymástól való távolságát akartuk ábrázolni, akkor mindenféle függvényeket rajzoltunk.

 

A zenészek más fogalmakat használnak: frekvencia helyett a hangokat betűkkel és mindenféle kriksz-krakszokkal azonosítják; függvények helyett kottákat írogatnak: érdemes megismerkedni néhány, a muzsikával kapcsolatos kifejezés értelmével is, hogy azután mindkét nyelvezetet használni tudjuk.

A hang fizikai jellemzőit (intenzitás, alapfrekvencia, spektrum, időtartam, irány, terjedelem) és a hangérzet paramétereit (hangosság, hangmagasság, hangszín, érzékelt időtartam, érzékelt irány, érzékelt terjedelem) már korábban fölsoroltuk, de mit kezdenek ezzel a komponisták és az előadók?

Anélkül, hogy beletúrnánk abba a vitába, hogy mi is a zene – zene mindaz, amit zenének tekintünk –, a muzsika legáltalánosabban használt eszköze a hang, a dallam, a ritmus, a harmónia és a dinamika.

Az európai zenében a 20. század közepéig a legfontosabb paraméter a hang magassága volt; annak változásai és a ritmus határozta meg a zenei formát. Azt tényt, hogy a hangmagasság érzete nem azonos a fizikai frekvenciával, és hogy az agyunk az egymás után sorakozó hangmagasságokból dallamot képez, a zenészek arra használják, hogy e hangmagasság kapcsolatokkal feszültebb vagy oldottabb érzéseket keltsenek bennünk. Persze, ha ez ilyen egyszerűen történne, akkor mindenkit ugyanaz a muzsika bűvölne el, de te is megtapasztaltad az első szülői nyakleves után, hogy ez kultúrkörtől, műveltségtől, életkortól és sok-sok szubjektív tényezőtől függ.

Talán legegyszerűbb a hangmagasságot lejegyezni. A zenei lejegyzést amúgy notációnak hívják, mert a muzsikusok is imádnak külföldiül beszélni. Mint minden hangrögzítés, így a notáció is az időt transzformálja a térbe – esetünkben két dimenzióba. A legcélszerűbb notációnak sokáig az ötvonalas kotta bizonyult, azzal a megkötéssel, hogy az egyes hangok nem lehetnek tetszőleges frekvenciájúak. Valójában ez az ábrázolás a billentyűs hangszerek lelkivilágához áll közel.

ml02
A hang magasságát a vonalrendszeren elfoglalt helye mutatja. Az öt vonal és négy vonalköz jelzi a hangok helyét. A vonalrendszer alatti vagy fölötti hangok jelzésére pótvonalakat használnak. Az ábrán először az úgynevezett egész- vagy törzshangok (fehér billentyűk) jelölése látszik.

ml03

Az a gond ezzel, hogy úgy tűnik, mintha ezek frekvenciában azonos távolságra (pontosabban: ugyanolyan arányban) lennének. Hogy az oktávon belüli félhangokat (fekete billentyűk) is jelölni lehessen, kitalálták a módosító jeleket, a keresztet (fél hangnyit emel), a b-t (fél hangot mélyít), a kettős keresztet (egész hangnyit emel), a kettős b-t (egész hangnyit mélyít) és a feloldójelet, amely helyreállítja az eredeti hangmagasságot.

ml04

Ha a módosító jel nem egyes hangjegyek előtt áll, hanem a vonalsor elején, akkor előjegyzésnek hívjuk, ami meghatározza a teljes zenemű vagy annak egy része hangnemét is.

ml05A hangnemek a nevüket a kezdő hangjukról kapták. A C-dúr hangnemhez nem tartozik előjegyzés.

ml06
Egy-egy hangnemhez meghatározott skála tartozik

A dúr hangnemnek általában világos, tiszta, olykor vidám, vagy akár megható érzéseket tulajdonítanak, míg a mollnak sötét, komor, esetenként szomorú, gyászos jelleget. De ez így marhaság, kb. olyan általánosítás, mint az, hogy az okos nők csúnyák, a szépek meg buták.

Néhány hangnem skáláját hallgathatod meg az alábbi videókon. 

 

 

Jut eszembe, hogy a hangok elnevezése az abc kis- és nagybetűivel történt, a felfelé módosítás -isz, a lefelé módosítás -esz végződést kapott. Annak érdekében, hogy az élet egyszerű legyen, kitalálták a „kiegyenlítetten temperált” rendszert, hogy minden hangnemben könnyen lehessen játszani minden hangszeren. E szisztémában két félhang aránya mindig 2-nek a 12. gyöke, ami kb. 1,06-nak felel meg. Ebben a rendszerben az egyik törzshang fél hanggal történő emelése ugyanazt a hangot jelöli, mint a következő törzshang fél hanggal való leszállítása. Ez a megoldás olyannyira elterjedt, hogy már nem is tűnnek hamisnak az egyes hangok. Pedig de.

Az egyes oktávok (regiszterek) hangjait kiegészítő jelzésekkel látták el.

ml07

Hogy ne kelljen kismillió pótvonalat alkalmazni, kulcsokat is kitaláltak. amelyek eredetileg a különböző hangfekvésű, hangfajú énekesekhez kötődtek.

ml08

A sokkulcsos példában szereplő hangjegyek mind az egyvonalas c hangot jelölik.

Az ötvonalas kotta mellett a másik gyakori lejegyzés a tabulaturás notáció. Ekkor nem a hangok magasságát, hanem a hangok megszólaltatásának helyét mutatják meg az adott hangszeren. A lant (és később gitár) húrjain pontokkal vagy számokkal (és ritmussal) lehet jelölni azt a fogást, mely a kívánt hangok lejátszásához szükséges.

ml09

A hangok nemcsak magányos betűkkel, hanem szolmizációs szótagokkal is jelölhetők. Nálunk a Kodály-módszer megcsúfolásának részeként rémisztgetik a gyerekeket ezzel, hátha örökre megutálják az éneklést, de legalább jót lehet röhögni a lalatanár kézmozdulatain.

ml10

A 20. században kiderült – persze, korábban is –, hogy a 12 félhangra osztott oktáv nem elég finom. Ezért vezettek be egy sokkal kisebb egységet, a centet. A használatával az oktáv 1 200 részre osztható.

A zenészek a hangok közötti távolságot, pontosabban két hang hangmagasság arányát hangköznek hívják; ebből a legegyszerűbbet, az oktávot, az 1:2 arányt mi is használtuk már. Az oktáv hangközt alkotó hangok nagyon jól szólnak együtt, azt is mondhatjuk, hogy hasonlítanak egymásra.

A 2:3 arányú hangköz neve: kvint. Ez a második legfontosabb hangköz. Az ezt alkotó hangok is nagyon jól szólnak együtt. A hegedű, a brácsa (mélyhegedű), a cselló szomszédos húrjait kvint hangközökre hangolják.

A 3:4 arányú hangköz neve: kvart. Ez a kvint kiegészítő hangköze, más szóval megfordítása. Ez azt jelenti, hogy egy kvint meg egy kvart összesen egy oktávot tesz ki. Mivel a hangközök valójában arányok, az „összegük” szorzással jön ki. Kvart hangközre hangolják a nagybőgő és a basszusgitár húrjait, illetve egy-egy hangköz kivételével a lant és a gitár húrjait is.

A 4:5 arányú hangköz a nagyterc az 5:6 pedig a kisterc. E két hangköz összege egy kvint.

Ennél sokkal többféle hangköz is van, de ezek a legismertebbek – és ahhoz, hogy a hangmagasság meg a hangszín pszichoakusztikai jellegzetességeit megismerd, ennyi elég is lesz.

A zenében nagyon gyakran több hang szólal meg egyidejűleg. Az egyszerre megszólaló különböző magasságú hangok rendezett seregletét hangzatnak (akkord, harmónia) nevezzük.

A XX. században más rendszerek is elterjedtek. A dúr-moll (tonális) komponálás után megjelentek az atonális művek, kb. 100 évvel ezelőtt pedig részben a környezet hangjaiból, részben elektronikus hangkeltőkkel, esetleg az akusztikus hangszerekkel ötvözve új zenei alkotások születtek. Az ábra Karlheinz Stockhausen Kontakte című műve lejegyzésének részletét mutatja.

ml11

Ma már nem is értjük, hogy ez a muzsika miért háborította föl a korabeli hallgatókat – mindenesetre számos rockzenész volt a pasi rajongója.

ml12